Filip Mirić

Dr Filip Mirić je rođen u Nišu 1981. godine. Doktorirao je 2014. godine na na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, odbranivši sa odlikom doktorsku disertaciju „Savremena shvatanja fenomenologije i etiologije maloletničke delinkvencije“. Tokom studija bio je stipendista brojnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija: stipendije Ministarstva prosvete Republike Srbije za period 2003-2007. godine, američkog Instituta za međunarodno obrazovanje sa evropskim sedištem u Budimpešti-Institute for International Education 2005, 2006, 2007. godine, stipendije za studijski boravak u Institutu za ljudska prava iz Strazbura (Institute of Human Rights, Strasbourg) u 2009. godini, nemačke fondacije „Konrad Adenauer“ (Konrad Adenauer Stiftung) za 2011. godinu.

Dobitnik je nagrade kao najbolji student doktorskih akademskih studija prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u akademskoj 2010/2011. godini, po odluci Službenog glasnika Republike Srbije. Dobitnik je i nagrade Viktimološkog društva Srbije za posebno kvalitetan naučnoistraživački rad iz oblasti viktimologije za 2013. godinu. Objavio je više od 60 naučnih članaka i drugih radova u naučnim časopisima iz oblasti krivičnog prava, kriminologije, viktimologije, zaštite prava osoba sa invaliditetom i krivičnopravne zaštite spomenika kulture. Koautor je jedne monografije iz oblasti maloletničke delinkvencije.

Aktivan je i u pokretu osoba sa invaliditetom. Zalaže se za ostvarenje principa samostalnog života osoba sa invaliditetom i pravo osoba sa invaliditetom da samostalno donose odluke o svim pitanjima od značaja za njihov život i rad. Sledeći ove principe, učestvovao je, u svojstvu predavača, na brojnim tribinama posvećenim zaštiti ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom.

Recenzent je i član redakcije naučnog časopisa Facta Universitatis – Series Law and Politics, koji izdaje Univerzitet u Nišu. Prezentovao je referate na preko 20 međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i stručnih skupova. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu radi od 2012. godine, najpre kao stručni saradnik na Pravnoj klinici, a zatim kao stručni saradnik za nastavu. Govori engleski i makedonski jezik.