Stevan Blagojević

Stevan Blagojević je autor 16 radova i više od 80 saopštenja sa kongresa, naučni saradnik IOFH, predsednik komisije za površinski aktivne supstance u ISS (Institutu za standardizaciju Srbije).

Zaposlenje:

 • 1993. i sada – Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd, Srbija 1993-1996 istraživač saradnik
 • 1996 – 2008 Rukovodilac laboratorije za detergente
 • 2008 – 2012 Zamenik tehničkog rukovodioca laboratorije 2012-2015 tehnički rukovodilac laboratorije
 • 2016 – DirektorObrazovanje:

 • Osnovna škola “Filip Višnjić”, Karaburma, Beograd
 • Prva Beogradska gimnzija-tehničar za neorgansku hemiju, 1987
 • Diplomirani fizikohemičar- 1993, Fakultet za fizičku hemiju, BU, Srbija
 • Magistar fizičke hemije, Fakultet za fizičku hemiju, BU, Srbija
 • Doktor fizičkohemijskih nauka, 2014, Fakultet za fizičku hemiju, BU, SrbijaOblasti interesovanja:

Multidisciplinarna istraživanja u nelinearnim naukama, oscilatorne hemijske reakcije, deterministički haos, modelovanje procesa, elektohemija, koloidna hemija

  Članstvo u profesionalnim asocijacijama:

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član predsedništva Društva fizikohemičara Srbije Druge profesionalne aktivnosti:
 • Član organizacionog komiteta 10. 11 i 12-te Medjunarodne konferencije “Physical Chemistry”
 • Podpredsednik organizacionog komiteta 13-te Medjunarodne konferencije “Physical Chemistry 2016”; Beograd, Srbija